SpringBoot 系列教程(六十二):Spring Boot2.x 开发微信公众号后台

搭建

关于使用SpringBoot2.x整合WxJava开发微信公众号后台请查看文章: SpringBoot 系列教程(六十五):Spring Boot整合WxJava开发微信公众号

 

概述

 基于RuoYi开源框架,3.2版本,SpringBoot2.x版本的后台权限管理系统,只做增加,不做改变;在原有框架的基础上接入微信公众号开发,实现了一些基本功能、Api接口,做微信公众号开发的拿来即可使用;

         仓库 地址
        GitHub
        Gitee

 

 

 

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客
应支付9.90元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读